Gminy objęte „Lokalną Strategią Rozwoju”

TURYSTYCZNY SZLAK

DOBREGO SMAKU

UE2
PROW-2014-2020_1
Leader

”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spacer Wirtualny opracowany przez Lokalną Grupę Działania LASOVIA, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania”